:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: นายก อบต.สะเนียนได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำบริการสาธารณะระหว่าง อบต.สะเนียนกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง

11 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.
   นายสว่าง  เปรมประสิทธิ์ นายก อบต.สะเนียนได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำบริการสาธารณะระหว่าง อบต.สะเนียนกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง โดยนายสิทธิ  ดอนชัย เจ้าพนักงานป่าไม้อวุโส หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเพื่อดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะดังนี้
   1.จัดทำบริการสาธารณะโดยการปรับปรุง ซ่อมแซมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันระหว่างอบต.สะเนียนกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง
   2.ในการดำเนินการตามข้อ 1 อบต.สะเนียน เป็นฝ่ายรับผิดชอบงบประมาณในการดำเนินงาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง เป็นฝ่ายรับผิดชอบส่งเสริมสนับสนุน อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   3.ในการดำเนินงานตามข้อ 1 หากฝ่ายที่มีหน้าที่ตามข้อ 2 เห็นว่าอีกฝ่ายมีกำลังความสามารถช่วยเหลือหน้าที่ของตนได้ ให้อีกฝ่ายที่มีหน้าที่ตามข้อ 2 ขอความช่วยเหลือจากอีกฝ่ายและอีกฝ่ายนั้นตกลงให้ความช่วยเหลือให้ฝ่ายที่มีหน้าที่ตามข้อ 2 ตามสมควรแก่พฤติการณ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร