:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย

22 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและร้านขายของชำในชุมชนตำบลสะเนียน 
กล่าวรายงานโดยนางสุจินดา ปินทิ๊พย์ รองปลัด อบต. กล่าวเปิดโครงการโดยนายสว่าง เปรมประสิทธิ์ นายกอบต.สะเนียน  ณ.อาคารอเนกประสงค์อบต.สะเนียนวิทยากรให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่จากอบต.บ่อสวก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานหลักสุขาภิบาลที่ถูกต้อง
2.เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานในร้านขายของชำในชุมชน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะเนียน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร