:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: การประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นการจัดทำโครงการปรับปรุงหนองน้ำสะเนียนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนาสุขภาพของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

24 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้อประชุมองค์การ-บริหารส่วนตำบลสะเนียน จัดการประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นการจัดทำโครงการปรับปรุงหนองน้ำสะเนียนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนาสุขภาพของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อบต.สะเนียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ในตำบลสะเนียน และชาวบ้านบ้านสะเนียน  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการปรับปรุงหนองน้ำสะเนียนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนาสุขภาพของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียนประสานขอรับสนับสนุนงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร