:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือ มาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือ มาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานวัดคุณภาพการดำเนินงาน วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และวัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
1. เข้าเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/5qj14r

2. สแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร