:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

                        องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 205 หมู่ที่ 1 บ้านสะเนียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ยกฐานะจากสภาตำบลสะเนียนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีนายวงค์ เกียรติยศ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สะเนียนและกำนันตำบลสะเนียน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล .. 2537 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550

อาณาเขตติดต่อ

 

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ต.ขุนตาล

อ.ปง

จ.พะเยา

 

 

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ต.ถืมตอง

อ.เมืองน่าน

จ.น่าน

 

 

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

ต.ผาสิงห์

อ.เมืองน่าน

จ.น่าน

  

 

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

ต.บ้านพี้,ต.ป่าคา,ต.สวด 

อ.บ้านหลวง

จ.น่าน

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

                 องค์การบริหารส่วนสะเนียน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๕ หมู่ที่ 1 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีพื้นที่ประมาณ 410 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ๕ 256,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58 ของพื้นที่อำเภอเมืองน่าน

สภาพภูมิประเทศ

                1. พื้นที่ราบลุ่มเป็นที่ราบลุ่มสองฝั่งลำน้ำสมุนซึ่งอยู่ตอนใต้ของตำบล ส่วนใหญ่ปลูกข้าวและพืชไร่
                2.
พื้นที่ดอนอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือของตำบล ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผล
                3.
พื้นที่ภูเขาและที่ราบสูงอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของตำบล ส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และเป็นพื้นที่ป่าเขา

จำนวนประชากร

                 ชาย จำนวน 6,865 คน  ,หญิง จำนวน 6,517 คน

                 ประชากร ทั้งสิ้นมีจำนวน 13,382 คน จำนวนครัวเรือน 3,387 ครัวเรือน

เขตการปกครอง

                 ตำบลสะเนียน เป็นพื้นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียนทั้งหมด มีจำนวน ๑๖ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน  

    จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

จำนวน
ครัวเรือน

1

 

บ้านสะเนียน

359

352

711

301

2

 

บ้านเหนือวัด

300

290

590

213

3

 

บ้านห้วยลี่

365

364

729

207

4

 

บ้านน้ำโค้ง

833

821

1,654

398

5

 

บ้านสองแคว

1,012

875

1,887

411

6

 

บ้านปางเป่ย

866

844

1,710

318

7

 

บ้านวังตาว

416

408

824

290

8

 

บ้านกาใส

356

318

674

242

9

 

บ้านห้วยปุก

284

277

561

165

10

 

บ้านละเบ้ายา

341

319

660

168

11

 

บ้านห้วยเฮือ

321

292

613

126

12

 

บ้านใหม่ในฝัน

197

186

383

111

13

 

บ้านกลางพัฒนา

229

230

459

96

14

 

บ้านใหม่เจริญสุข

414

402

816

148

15

 

บ้านห้วยระพี

149

98

247

51

16

 

บ้านสมุนใหม่

423

441

864

142

 

 

รวม

6,865

6,517

13,382

3,387