:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

ประวัติอบต

 

                   ตำบลสะเนียนเป็นตำบลที่มีวัฒนธรรมหลากหลายประกอบด้วยประชาชนหลานชนเผ่า เช่น ชนพื้นเมืองภาคเหนือ ชนเผ่าม้ง ชนเผ่าเมี่ยน ชนเผ่าถิ่น ชนเผ่าขมุและเผ่าตองเหลือง โดยมีประวัติความเป็นมา ดังนี้
ตำบลสะเนียนแยกการปกครองมาจากตำบลถืมตองและจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปีพ.. 2529 โดยบ้านสะเนียน หมู่ที่ 1 และบ้านเหนือวัด หมู่ที่ 2 เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันเป็นคนพื้นเมืองภาคเหนือ ศรัทธาวัดสุรธาดาร่วมกัน
บ้านห้วยลี่ หมู่ที่ 3 และบ้านน้ำโค้ง หมู่ที่ 4 ประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงแยกเป็น 2 หมู่บ้านเมื่อปี .. 2516 ทั้งสองหมู่บ้านประกอบด้วยประชากรชาวพื้นเมืองภาคเหนือ 70% และชนเผ่าเมี่ยน 30% ที่อพยพมาจากบ้าน ป่าแพะ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อปี .. 2533
บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองน่านบนถนนสายน่าน-พะเยา หลักกิโลเมตรที่ 19 ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองน่านประมาณ 15 กิโลเมตร ในปี .. 2544 มีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แยกการปกครองเป็นหมู่บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 14
บ้านปางเป๋ย หมู่ที่ 6 เดิมเป็นที่พักแรมค้างคืนของพ่อค้าวัว ควาย พ่อค้าเกลือและนายพราน ที่พักบริเวณนี้มีป่าไม้พวกต้นเป๋ย (ต้นตะแบก) จานวนมากจึงเรียกสถานที่นี้ว่าปางต้นเป๋ยต่อมาคาดว่าต้นได้หายไปจึงเรียกขานต่อกันมาว่า

บ้านปางเป๋ย
บ้านวังตาว หมู่ที่ 7 เดิมมีผู้มาตั้งรกรากอยู่เพียง 7 หลังคาเรือน เมื่อปี .. 2381 เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุถึง 155 ปี ต่อมามีประชาชนจากหลายสถานที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัยเรื่อยๆประชาชนเป็นชาวพื้นเมืองภาคเหนือ
บ้านกาใส หมู่ที่ 8 คนส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่ราบชาวพื้นเมือง ประกอบอาชีพหลักคือปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ ถั่วงา ยางพารา เป็นต้น
บ้านห้วยปุก หมู่ที่ 9 เป็นชนเผ่าขมุ อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สันนิษฐานว่าราวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น(รัชกาลที่ 1-3) พม่ายกกองทัพตีเมืองเวียงจันทน์ ได้กวาดต้อนผู้คนอพยพมาเป็นเชลยเดินทางผ่านบริเวณล้านนา มีบางส่วนหลบหนีเข้าไปตั้งรกรากบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน ชาวบ้านห้วยปุกอพยพมาจากอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายทางลำน้ำห้วยปุกซึ่งใช้เป็นชื่อของหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
บ้านกลางพัฒนา หมู่ที่ 13 เป็นชนเผ่าเมี่ยน มาตั้งรกรากเป็นชุมชนเมื่อปี .. 2505 อพยพหนีภัยคอมมิวนิสต์มาจากดอยผาจิ ผาตั้ง จังหวัดพะเยา เดิมบ้านกลาง บ้านห้วยลี่ บ้านน้ำโค้งเป็นเขตการปกครองเดียวกัน ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ประชาชนจึงตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่จากเดิมบ้านกลางเป็นบ้านกลางพัฒนา
บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 14 เป็นหมู่บ้านที่แยกมาจากหมู่บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ตาบลสะเนียน ได้รับอนุมัติจัดตั้งหมู่บ้านใหม่จากกรมการปกครองเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2544 หมู่บ้านใหม่เจริญสุขมีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่
บ้านห้วยระพี หมู่ที่ 15 เป็นชาวเขาเผ่าเมี่ยน หรือเย้า ส่วนใหญ่ย้ายมาจากจังหวัดเชียงราย ต่อมามีชนเผ่ามูเซอ ม้ง มาอยู่รวมกันทั้งหมด 3 เผ่า ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน บ้านห้วยระพี ประมาณ 45 ปี สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านห้วยระพี เนื่องจากสมัยก่อนตั้งหมู่บ้านอยู่แถวริมห้วย ซึ่งมีชื่อห้วยว่าห้วยระพีชุมชนบ้านห้วยระพีเป็นหมู่บ้านที่สงบเรียบร้อยไร้ปัญหายาเสพติด ปกครองกันแบบพี่น้อง
บ้านสมุนใหม่ หมู่ที่ 16 แรกเดิมย้ายมาจากบ้านขี้ช้างบง หมู่ที่ 4 ตาบลผาช้างน้อย อำเภอปงจังหวัดพะเยา เมื่อปี .. 2513 มาเป็นหมู่บ้านของบ้านห้วยปุก และได้แยกหมู่บ้านบ้านละเบ้ายา ตำบลถืมตอง หมู่ที่ 14 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน อยู่มาถึงปี .. 2547 ได้แยกจากบ้านละเบ้ายามาเป็นหมู่ที่ 16
และปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ขุนน้าสะเนียนห้วยลู่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (เผ่ามลาบรี) จำนวนประชากรทั้งหมด 29 คน ประชากรชาย 18 คน หญิง 11 คน มีจำนวนครัวเรือน 8 หลังคาเรือน จำนวน 9 ครอบครัว