:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA)