:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532
สมาชิกสภาอบต
นายสนั่น โนนิล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
.
นายศักดิ์ สุขสิริศรีมงคล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
.
นายพลชัย คำมุง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน หมู่ที่ 1
.
นางสาวนิลาพร ช่อฟ้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน หมู่ที่ 2
.
นายไพศาล ภณวากิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน หมู่ที่ 3
.
นางสาวปนัดดา คินโภสุวรรณ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
.
นายไพโรจน์ พัฒนพูนผล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
.
นายวรินทร์ แซ่ว่าง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
.
นายหมาย พงษ์ศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายสวัสดิ์ บุญเป็ง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
นายชานเส็ง แซ่ผ่าน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
นายเก้าเฝย แซ่โฟ้ง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
นายกิตติชัย คำแคว่น
มาชิกสภา หมู่ที่ 12
นายวันชัย จิรานิรัตน์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 13
นายสายหยุด ดนัยดุริยะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 14
นายซานต้อง วิเศษวลากุล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 16