:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532
กองคลัง
นางรัตนา เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนงนุช พรมมี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
- ตำแหน่งว่าง -
นักวิชาการคลัง
นางพิมพร ศิริแก้ว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางฐิติกาญจน์ ไชยบุญเรือง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวจิรวรรณ อินต๊ะคำ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวทิพวรรณ มารินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางอรนรินร์ อินทรวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี