:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางจริยา ฝาระมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
นางสาวกฤษณา ทองศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
- ตำแหน่งว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางรัชฎาภรณ์ ธิศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางอรุณี ศิริกุลไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนุชรีวรรณ เยี่ยมยุทธวงศ์
ครูชำนาญการ
นางปนิตา เขื่อนเพชร
ครูชำนาญการ
นายอุเทน จันต๊ะราช
ครู ค.ศ.1
นางธัญญรัตน์ ใจอาทะ
ครู ค.ศ.1
- ตำแหน่งว่าง -
ครู
นางสมจิต ศิริสาร
ครู ค.ศ.1
นางกนกลักษณ์ นาสอน
ครู ค.ศ.1
นางละเอียด พงษ์ศรี
ครู ค.ศ.1
นางจันทรา ไชยประพันธ์
ครู ค.ศ.1
นางวันเพ็ญ ย่างสกุลกิจ
ครู ค.ศ.1
นางเนตรนภา เยี่ยมยุทธวงศ์
ครู ค.ศ.1
นางสาววราภรณ์ ภัทรศิริกาญน์กุล
ครู ค.ศ.1