:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532
กองช่าง
นายธนาชัย อินปัน
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ตำแหน่งว่าง-
วิศวกรโยธา
นางสาวพวงผกา วงศ์ไชยา
นักจัดการงานทั่วไปปชำนาญการ
นายชาญทธิปวัตน์ กาบัว
นักจัดการงานช่างปฏฺิบัติการ
นายเกียรติชัย สุต๊ะเขตต์
นายช่างโยธาอาวุโส
-ตำแหน่งว่าง-
นายช่างโยธา
-ตำแหน่งว่าง-
นายช่างไฟฟ้า
นายเบญจรัตน์ วงศ์มาลา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายกิตติศักดดิ์ ชัยมงคล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุรชัย ปิ่นชัยมูล
คนงาน
-ตำแหน่งว่าง-
คนงาน