:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532
คณะผู้บริหาร
นายสว่าง เปรมประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
โทร. 08 6427 5359
นายชาย แสงเท่าเธียร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
โทร. 08 4487 3573
นายสิทธิชัย รัตนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
โทร. 08 1992 3060
นายอดิศวงศ์ สิริพลภักดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
โทร. 08 1145 1985