:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532
ข้อมูลผู้บริหาร
นายสว่าง เปรมประสิทธิ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
โทร 08 6427 5359
นายชาย แสงเท่าเธียร
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
โทร 08 4487 3573
นายสิทธิชัย รัตนะ
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
โทร 08 1992 3060
นายอดิศวงศ์ สิริพลภักดี
ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
โทร 08 1145 1985