:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532
หัวหน้าส่วนราชการ
นายศักดิ์ชาย ดอนพนัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08 1288 9663
นางสุจินดา ปินทิ๊พย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08 1784 8635
นางกาญจนา ทะก๋า
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08 9633 2623
นางรัตนา เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 08 1992 1271
นายธนาชัย อินปัน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 08 3319 1029
นางจริยา ฝาระมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 08 8283 5621
-ตำแหน่งว่าง-
ผู้อำนวยการองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม