:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางกาญจนา ทะก๋า
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางณัฐกฤตา มณีอ่อน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
นางสาวกัลญา ทนันไชย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวิตรี เรือนอุ่น
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
นางสาวปาลิดา ไชยมงคล
นักทรัพยากรบุลคลชำนาญการ
นายกวีศักดิ์ กองยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุณี ฝักแคเล็ก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
จ่าสิบโทเกรียงศักดิ์ คะใจ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางชัชนานันทร์ หมูก้อน
นักจัดงานงานทั่วไปชำนาญการ
นางพรสวรรค์ แก้วคง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายชุมพร อินแปลง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอำนวย ติ๊บตอง
พนักงานขับรถยนต์
นายทรงพล ไชยยงค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางนันท์นภัส สุวงกฎ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกานติมา มีพอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรัฐพงษ์ ทิพยศักดิ์
พนักงานดับเพลิง
นายกฤษณะ ยะเลิศ
พนักงานดับเพลิง
นางบัวผัน วุฒิสวัสดิ์
ปฏิบัติหน้าที่ ภารโรง
นายอนุพงศ์ ติ๊บตอง
ปฎิบัติหน้าที่ ยาม