:
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-059-557 โทรสาร (FAX) : 054-719-532
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสุจินดา ปินทิ๊พย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสุพิชชา ลีพิพิธท์กุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายทรินทร์ เงินจันติ๊บ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
- ตำแหน่งว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสุกัญญา แซ่เติน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายวิรบ ไชยวุฒิ
คนงานประจำรถขยะ
นายอนงค์ ดอนน้อย
คนงานประจำรถขยะ
นายนพเดช ฝั้นเบ้า
คนงานประจำรถขยะ
นายเทวิน วิจันใจ
พนักงานขับรถยนต์
นายกิตติพงศ์ ดวงทิพย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา